Privacy Policy

Lesmini.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Lesmini.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Lesmini.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten/leerlingen
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Lesmini.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het plannen van en uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/overeenkomst/inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lesmini.nl de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Officiële Voornamen
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Evt. Werkzaam bij organisatie;
 • BSN nummer (nodig voor het koppelen van examens bij het CBR)

Uw persoonsgegevens worden door Lesmini.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Het BSN nummer wordt bij de-activering van de leerling gelijk verwijderd. NAWTE gegevens worden wel langer bewaard (zie oud-leerlingen). Indien leerling dit niet wenst kan hij/zij dat aangeven via onderstaande contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Lesmini.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht of overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lesmini.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer. Uw persoonsgegevens worden door Lesmini.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-leerlingen
Persoonsgegevens van oud- leerlingen worden door Lesmini.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieve doeleinden;
 • Marketing doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/overeenkomst/inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lesmini.nl de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Lesmini.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Maximaal 7 jaar. Indien oud-leerling dit niet wenst kan hij/zij dat aangeven via onderstaande contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Lesmini.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming,
 • Afgifte visitekaartje,
 • Contactformulier website en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lesmini.nl de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Lesmini.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men contact heeft.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Lesmini.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lesmini.nl de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Kopie relevante rij- en instructiebewijzen;
 • Evt. Nevenbetrekkingen;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Lesmini.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het plannings-programma en boekhoudprogramma;
 • CBR;
 • Het verzorgen van de loonadministratie.
 • IBKI
 • Incasso bureaus

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Lesmini.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Lesmini.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken automatische back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies
Om een optimaal gebruik van de websites te kunnen verkrijgen, maken we, waar nodig, gebruik van cookies.

Social Media
Op onze website vindt u knoppen waarmee u onze berichten als pagina’s kunt promoten op social media. Denk hierbij aan “liken” op facebook. Tevens plaatst Lesmini.nl haar geslaagde kandidaten op de tijdlijn van social media en op de website van Lesmini.nl. Voordat er een bericht geplaatst wordt zal dit vooraf eerst met u besproken worden of u hiermee akkoord bent.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens
Lesmini.nl
Spinnewiel 1
4841 CE Prinsenbeek

076-5874774
info@lesmini.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd: mei 2018